021-2936

ویدیو پشتیبان

20 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 1

ما در این ویدئو با سیستم آموزش مجازی در سرای دانش و نحوه ی استفاده از نرم افزار ادوبی کانک...

مشاهده

28 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 9

ما در این ویدئو با سیستم آموزش مجازی در سرای دانش و نحوه ی برگزاری اردوی مطالعاتی بع صورت...

مشاهده

27 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 8

ما در این ویدئو با سیستم آموزش مجازی در سرای دانش و نجوهی برگزایر زنگ های فوق برنامه به صو...

مشاهده

26 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 7

ما در این ویدئو با سیستم اموزش مجازی در سرای دانش و نحوه ی برگزاری جلسات با اولیا به صورت...

مشاهده

25 - آموزش پشتیبان - ـموزش مجازی 6

ما در این ویدئو با سیستم آموزش مجازسی در سرای دانش و نحوه ی برگزاری امتحانات یه صورت مجازی...

مشاهده

24 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 5

ما در این ویدئو با سیستم های آموزش مجازی در سرای دانش و نحوه ی برگزاری آزمون های دو هفته ی...

مشاهده

23 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 4

ما در این ویدئو با سیستم آموزش مجازی و نحوه ی برگزاری زنگ پشتیبان در مقطع متوسطه آشنا می ش...

مشاهده

22 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 3

ما در این ویدئو با سیستم آموزش مجازی و نحوه ی برگزاری زنگ پشتیبان در دبستان آشنا می شویم...

مشاهده

21 - آموزش پشتیبان - آموزش مجازی 2

ما در این ویدئو با سیستم آموزش مجازی در سرای دانش آشنا می شویم .

مشاهده

19 - آموزش پشتیبان - ویژگی دهم - 2

ما در این ویدئو با ویژگی دهم سرای دانش ( جلسات سه نفره ) آشنا می شویم .

مشاهده

18 - آموزش پشتیبان - ویژگی دهم - 1

ما در این ویدئو با ویژگی دهم سرای دانش ( جلسات سه نفره ) آشنا می شویم .

مشاهده

17 - آموزش پشتیبان - ویژگی نهم - 2

ما در این ویدئو با ویژگی نهم سرای دانش ( مشاوره تخصصی ) آشنا می شویم .

مشاهده